Aanmeldvoorwaarden

Voorwaarden voor deelname aan activiteiten van Businessclub Meppel (hierna te noemen BCM)

  1. De activiteiten zijn toegankelijk voor Deelnemers d.m.v. tijdige aanmelding met volledige naam of namen (‘contactpersonen’) in de gastenlijst van de activiteit.
  2. Deelname aan de activiteit is bedoeld voor de contactpersonen van de Deelnemers, zoals die contactpersonen bekend zijn op de BCM website of voor een relatie die van waarde kan zijn voor de deelnemers van BCM.
  3. Aanmelding aan de activiteiten van BCM betekent dat de Deelnemer en de contactperso(o)n(en) zich committe(e)r(t)(en) aan de activiteit. BCM, de locatie, catering en de gastspreker rekenen dan op je komst. Afmelden kan tot de vrijdagochtend voorafgaand aan het evenement tenzij anders vermeld. BCM is gerechtigd om bij te late afmelding dan wel afwezigheid zonder afmelding aan de Deelnemer kosten in rekening te brengen. Die kosten zijn ten minste gelijk aan de kosten die BCM per aangemelde contactpersoon voor die betreffende activiteit maakt en minimaal € 50,-.
  4. Gelet op de doelstellingen van BCM verwacht BCM dat gasten een zakelijke positie bekleden. Deelname aan activiteiten is uitsluitend bedoeld voor zakelijke relaties.
  5. Activiteiten zijn uiteenlopend van aard. BCM informeert de Deelnemers van te voren over de aard en omstandigheden van de betreffende activiteit. BCM wijst erop dat zij niet beschikt over een eigen locatie. Activiteiten vinden altijd plaats bij derden.
  6. Persoonlijke voorkeuren van contactpersonen (zoals dieetwensen, andere specifieke wensen) kunnen direct na aanmelding worden doorgegeven, en uiterlijk de vrijdagochtend voor de activiteit, via info@bcmeppel.nl. BCM tracht daaraan zoveel mogelijk tegemoet te komen doch kan niet garanderen dat aan iedere voorkeur gevolg kan worden gegeven.
  7. BCM, gastsprekers, contactpersonen en anderen zijn bij een activiteit bij derden te gast. BCM verwacht dat ieder bezoeker zich ook als een gast gedraagt en in dat verband de redelijke, maatschappelijke normen in acht neemt.
  8. Deelnemers en contactpersonen zijn zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van hun handelen en nalaten bij een activiteit. BCM organiseert een activiteit en stelt die activiteit open voor deelname door Deelnemers en contactpersonen. Aansprakelijkheid van BCM strekt nimmer verder dan die organisatie en openstelling zelf, onverminderd het bepaalde in art. 9 van deze algemene voorwaarden.
  9. BCM en Deelnemers plaatsen foto’s en andere beeldregistraties van evenementen op social media, websites, e.d. Door deelname aan een evenement geven de Deelnemers en contactpersonen hiervoor uitdrukkelijk toestemming. BCM is niet aansprakelijk voor schade dan wel enig gevolg van die plaatsing.
  10. BCM aanvaardt generlei wijze enige aansprakelijkheid voor schade (personenschade daaronder begrepen) geleden door Deelnemers en/of contactpersonen geheel of gedeeltelijk als gevolg van het deelnemen aan een activiteit.
  11. Op al het handen en/of nalaten van BCM zijn de Algemene Voorwaarden van BCM van toepassing die vindbaar zijn op de site van BCM (www.bcmeppel.nl/algemene-voorwaarden/). De onderhavige voorwaarden voor deelname gelden daarop in aanvulling. Bij strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden van BCM en de onderhavige voorwaarden voor deelname prevaleert het bepaalde in de Algemene Voorwaarden van BCM.

Download pdf aanmeldvoorwaarden.