(Meppeler Courant 29-12-2018) Zwolle – Uit de Regio Zwolle Monitor, die onlangs is gepresenteerd op het Regio Zwolle Congres, blijkt dat het samenwerkingsverband van 21 gemeenten in vier provincies een krachtige groeiregio is.

De regio heeft sterke sectoren en een ideale infrastructuur voor economische groei. In 2017 bedroeg de economische groei in de Regio Zwolle 3,3 procent; landelijk nam de omvang van de economie toe met 2,9 procent. Door de krachtige groei blijft de werkgelegenheid in de lift en daalt de werkloosheid verder.

De monitor bevestigt dat Regio Zwolle zich als een aantrekkelijke regio manifesteert waar steeds meer bedrijven zich vestigen en waar mensen willen wonen en werken. De hechte samenwerking tussen ondernemers, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen draagt hieraan bij. De regio heeft een prima uitgangspositie om werk te maken van de ambitie om een nog sterkere economische topregio van Nederland te worden.

Werkgelegenheid

De arbeidsmarkt presteert beter dan in vergelijkbare regio’s. In de eerste helft van 2018 zijn er in Regio Zwolle alleen al ruim 51.000 nieuwe vacatures ontstaan, tienduizend meer vacatures dan in dezelfde periode vorig jaar. Werkzoekenden vinden over het algemeen gemakkelijker een baan. Keerzijde is dat veel vacatures moeilijk te vervullen zijn. Deze ontwikkeling illustreert ook de uitdaging van het human capital-vraagstuk in de regio. Henk Jan Meijer, voorzitter Regio Zwolle: ‘Het gaat bij menselijk kapitaal om beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit. We investeren in alle mensen, in alle sectoren, op alle opleidingsniveaus. De focus ligt op tekorten oplossen en het voorkomen van mismatches.’

Wat betreft technologisering zien de onderzoekers kansen voor Regio Zwolle mits het opleidings- en kennisniveau van de medewerkers aansluit. Door verdergaande technologisering verandert de vraag naar arbeid. Beroepen verdwijnen en nieuwe beroepen ontstaan. Dit leidt tot een concrete uitdaging en sluit aan bij het human capital-vraagstuk: zorgen voor een leven lang ontwikkelen zodat vaardigheden van de huidige en toekomstige vakmensen beter aansluiten bij wat nodig is. Pierre Satink, voorzitter Stichting Metropool Regio Zwolle: ‘Het is de uitdaging om het potentieel dat wordt geboden door technologische ontwikkeling ook daadwerkelijk te realiseren. In de Monitor komt een aantal ondernemers aan het woord die dit illustreren. Het is essentieel om samen te werken en dat we ondernemers, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen nog verder verbinden en hun samenwerking versterken.’

Hoogtepunten 2018

De belangrijkste ontwikkelingen in de Rehgio Zwolle zijn in de monitor op een rij gezet. Zoals gezegd begint dat met de economische groei van 3,3 procent, terwijl de omvang van de economie landelijk toenam met 2,9 procent.

Verder neemt de krapte op de arbeidsmarkt toe, wat tot uitdrukking komt in het aantal vacatures. In de eerste helft van 2018 zijn er in de Regio Zwolle alleen al ruim 51.000 nieuwe vacatures ontstaan, 10.000 meer vacatures dan in dezelfde periode vorig jaar.

Robotisering biedt kansen voor economische groei en productiviteitsverhoging, mits het kennisniveau binnen de bedrijven op peil is. Veel bedrijven in de technologische industrie beschikken over geautomatiseerde productiesystemen, maar zijn nog onvoldoende voorbereid met adequaat opgeleid personeel. Dit is wel noodzakelijk om optimaal gebruik te kunnen maken van de apparatuur die aanwezig is in bedrijven. De verdergaande technologisering transformeert de vraag naar arbeid. Regio Zwolle is kwetsbaar, vier op de tien de mbo-studenten stroomt door naar een bedreigd beroep. Tegelijk komen daar nieuwe beroepen voor in de plaats die mogelijk nu nog niet bestaan. Dat vraagt nieuwe vaardigheden van de beroepsbevolking.

Wie alle details rustig wil bestuderen, kan het rapport downloaden op de website van Regio Zwolle.

Het Regio Zwolle Congres en de Regio Zwolle Monitor zijn initiatieven van Stichting Metropool Regio Zwolle. De stichting heeft de ambitie om de regio toekomstbestendig te maken én te houden. Dat doet zij onder meer door het agenderen van relevante regionale economische thema’s, door het verschaffen van regionale economische inzichten en door het verbinden van spelers in de regio. Meer informatie: www.regiozwolle.nl