Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die de BC besteedt aan de site van de BC Meppel is het mogelijk dat de informatie die op www.bcmeppel.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van BC Meppel zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Internet-provider of het bestuur. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

BC Meppel sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de diensten van BC Meppel. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van BC Meppel verkregen is.

BC Meppel zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. BC Meppel is niet aansprakelijk voor een storing met betrekking tot de website www.bcmeppel.nl.