Algemene voorwaarden

Voor deelnemers van Businessclub Meppel (hierna te noemen BC Meppel)

 1. Doelstelling
  1. De activiteiten van BCM hebben als doel om op een toegankelijke wijze warme relaties tussen ondernemers tot stand te brengen.
  2. Aan deze doelstelling wordt als volgt invulling gegeven:
 • De inhoud van de twintig kwalitatief goede activiteiten kan variëren tussen gezellig, ongedwongen, nuttig en doelgericht.
 • Met regelmaat bezoeken van bedrijven en instellingen.
 • Samenwerken met betrokken regionale partners
 • Aansluiten bij andere netwerken op om elkaar te ontmoeten en te versterken
 1. Deelname aan BCM
  1. Deelname aan BCM wordt afgesloten op naam van de organisatie en is niet overdraagbaar.
  2. Een organisatie wordt vertegenwoordigd in BCM door één of meerdere eigenaren of medewerkers met een positie naar waarde die opgenomen zijn als contactpersonen op de website.
  3. Een partij kan zich aansluiten als deelnemer bij BCM door aanmelding via het inschrijfformulier op de website.
 1. Bijdrage

3.1 De bijdrage (per seizoen per organisatie) wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en gepubliceerd op de website.

3.2 Een nieuwe deelname wordt afgesloten voor tenminste één seizoen. (zie ook beëindiging)

3.3 Voor de jaarlijkse bijdrage ontvangt de deelnemer vanaf 1 juli een factuur  met apart gespecificeerde B.T.W. Betaling van de bijdrage dient plaats te vinden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.

 1. Beëindiging
  1. Deelname wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzegging dient door de deelnemer per e-mail info@bcmeppel.nl gedaan te worden. 
  2. Opzegging kan voorafgaand aan het nieuwe seizoen voor 1 juli.
  3. Deelname kan, zonder verdere ingebrekestelling, worden beëindigd door BCM in de navolgende gevallen: 
 • Deelnemer komt, na reclamatie, de regels en afspraken zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden, niet na.
 • Deelnemer blijft gedurende een periode van drie maanden in gebreke de jaarlijkse vergoeding te voldoen.
 1. Communicatie en deelnemerslijst
  1. De gegevens van de deelnemers zijn zichtbaar op de site van BCM. 
  2. Het gebruik van e-mailadressen van bij BCM aangesloten ondernemers voor reclame doeleinden is niet gewenst.
  3. Emailadressen van deelnemers worden door BCM alleen gebruikt voor uitnodigingen van de activiteiten of persoonlijk contact vanuit BCM. BCM geeft emailadressen niet aan derden en verstuurt zelf geen andere info van derden via onze mailinglijst.
  4. Voor communicatie onderling en van buitenaf hebben wij gekozen voor de volgende platformen: Een besloten facebook groep en de Regio Zwolle app.
 1. Ereleden
  1. Van oudsher zijn er ereleden deelnemer van BCM. De ereleden zijn te gast tijdens de Kerstborrel en Seizoen afsluiting.
 1. Activiteit
  1. De activiteiten zijn toegankelijk voor deelnemers d.m.v. tijdige aanmelding met volledige naam of namen in de gastenlijst van de activiteit. 
  2. Deelname aan  de activiteit is bedoeld voor de contactpersonen van de organisatie zoals deze bekend zijn op  de BCM website of een relatie die van waarde kan zijn voor de deelnemers van BCM.
  3. Aanmelding aan de activiteiten van BCM betekent dat de deelnemer zich committeert met zijn aanwezigheid. BCM, de locatie, catering en de gastspreker rekenen dan op je komst. Afmelden kan tot 48 uur van tevoren ,  tenzij anders vermeld. BCM behoudt zich het recht voorkosten in rekening te brengen bij afmelding na 48 uur of afwezigheid zonder afmelding.
  4. Voor activiteiten zonder een maximum aantal deelnemers zijn er twee opgaves per bedrijf mogelijk. Voor evenementen met een maximum aantal deelnemers staat het aantal inschrijvingen op één deelnemer per bedrijf. Mochten er in een later stadium nog plekken beschikbaar zijn, dan wordt de aanmelding opengezet voor twee aanmeldingen per bedrijf. De eerste aanmelding kan dan overschreven worden.
  5. BCM heeft het recht om aanmeldingen zonder volledige naam te verwijderen van de gastenlijst.
  6. I.v.m. de doelstelling verwacht BCM dat gasten een zakelijke positie hebben. De deelname aan activiteiten is uitsluitend bedoeld voor zakelijke relaties.
 1. Aansprakelijkheid
  1. BCM en deelnemers plaatsen foto’s en andere beeldregistraties van evenementen op social media, websites, e.d. Door deelname aan een evenement geeft de deelnemer hiervoor toestemming. BCM is niet aansprakelijk naar deelnemers en derden voor eventuele gevolgen van plaatsing.
  2. BCM is niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging, vermissing of ontvreemding van persoonlijke eigendommen tijdens een BCM activiteit.