Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden gehanteerd door de Stichting Businessclub Meppel (BC Meppel) ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 41019666, hierna te noemen: BCM

1. Doelstelling

1.1 De activiteiten van BCM hebben als doel om op een toegankelijke wijze warme relaties tussen ondernemers tot stand te brengen.
1.2 Aan deze doelstelling wordt per seizoen (dat loopt van september tot en met juni) als volgt invulling gegeven:
• Organisatie van ongeveer twintig kwalitatief goede activiteiten (variërend tussen gezellig, ongedwongen, nuttig en doelgericht).
• Geregeld bezoek van bedrijven en instellingen.
• Nastreving van samenwerking met betrokken regionale partners.
• Aansluiting bij andere (regionale) netwerken.

2. Deelname aan BCM

2.1 BCM is een stichting. Bedrijven, instellingen en andere rechtspersonen (hierna: ‘Deelnemer’ of ‘Deelnemers’) kunnen op grond van een overeenkomst met BCM deelnemen aan de activiteiten van BCM. Het recht daarop komt toe aan de Deelnemer, wordt op diens naam geadministreerd en is niet overdraagbaar.
2.2 De Deelnemer wordt vertegenwoordigd door één of meerdere eigenaren of medewerkers met een positie naar waarde die opgenomen zijn als contactpersonen op de website (hierna: ‘contactpersoon’ of ‘contactpersonen’).
2.3 Men is Deelnemer als men zich als zodanig aansluit bij BCM via het inschrijfformulier dat raadpleeg- en invulbaar is via de website van BCM (www.bcmeppel.nl). Met inschrijving verklaart de Deelnemer kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en van de privacyverklaring van BCM en verklaart de Deelnemer met de inhoud daarvan akkoord te gaan.
2.4 Op het Deelnemerschap en op elk handelen en/of nalaten van BCM zijn deze algemene voorwaarden van toepassing alsmede de privacyverklaring van BCM (te raadplegen via: www.bcmeppel.nl/algemene-voorwaarden/ respectievelijk www.bcmeppel.nl/privacyverklaring/)

3. Bijdrage

3.1 De door de Deelnemer in verband met haar aansluiting bij BCM verschuldigde bijdrage (per seizoen – dat loopt van september tot en met juni – per organisatie) wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en gepubliceerd op de website van BCM.
3.2 Voor de jaarlijkse bijdrage ontvangt de Deelnemer vanaf 1 juli een factuur met apart gespecificeerde BTW. Betaling van de bijdrage dient plaats te vinden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.

4. Beëindiging

4.1 Deelname wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en minimaal voor de duur van één seizoen.
4.2 Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzegging dient door de Deelnemer per mail op info@bcmeppel.nl te worden gedaan.

4.3 Opzegging kan uitsluitend voorafgaand aan het nieuwe seizoen en uiterlijk vóór 1 juli.
4.4 Deelname kan, zonder verdere ingebrekestelling, worden beëindigd door BCM in de navolgende gevallen:
▪ Deelnemer komt, na reclamatie, de regels en afspraken zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden en/of anderszins, niet na, en/of
▪ Deelnemer blijft gedurende een periode van drie maanden na facturatie in gebreke de jaarlijkse vergoeding te voldoen, en/of
▪ Van (het bestuur van) BCM kan gelet op handelen en/of nalaten van een Deelnemer in redelijkheid – gelet op de overige belangen van BCM – niet gevergd worden dat zij een Deelnemer als zodanig blijft accepteren.

5. Communicatie en deelnemerslijst

5.1 De gegevens van de Deelnemers zijn zichtbaar op de site van BCM.
5.2 Het gebruik van e-mailadressen van bij BCM aangesloten ondernemers voor reclamedoeleinden is niet gewenst. BCM zal daaraan nimmer meewerken. Deelnemers dienen zich daarvan in alle gevallen te onthouden.
5.3 E-mailadressen van deelnemers worden door BCM alleen gebruikt voor uitnodigingen van de activiteiten of persoonlijk contact vanuit BCM. BCM geeft emailadressen niet actief aan derden en verstuurt zelf geen andere info van derden via onze mailinglijst.
5.4 Voor onderlinge communicatie en van buitenaf hebben wij gekozen voor de volgende platformen: een besloten facebook groep en de Regio Zwolle app.

6. Eredeelnemers

6.1 Van oudsher kent BCM Deelnemers die vanwege hun grote betrokkenheid en/of verdienste bij/voor BCM als zogeheten ‘Erelid’ zijn aangemerkt. Zij worden immer uitgenodigd voor de Kerstborrel en de Seizoensafsluiting.

7. Activiteit

7.1 Door BCM georganiseerde activiteiten zijn toegankelijk voor Deelnemers door tijdige aanmelding met volledige naam of namen van de contactperso(o)n(en).
7.2 Deelname aan de activiteit is uitsluitend bedoeld voor de contactpersonen van de organisatie zoals deze bekend zijn op de BCM website of een relatie die van waarde kan zijn voor de deelnemers van BCM.
7.3 Aanmelding voor een activiteit van BCM betekent dat de Deelnemer zich committeert aan die activiteit. De Deelnemer en contactperso(o)n(en) is zich ervan bewust dat BCM, de locatie, de eventuele cateraar, gastspreker(s) en andere Deelnemers rekenen op de komst van eenieder die zich heeft aangemeld. Afmelden kan tot de vrijdagochtend voorafgaand aan het evenement tenzij anders vermeld. BCM is gerechtigd om bij te late afmelding dan wel afwezigheid zonder afmelding aan de Deelnemer kosten in rekening te brengen. Die kosten zijn in ieder geval gelijk aan de kosten die BCM per aangemelde contactpersoon voor die betreffende activiteit maakt en ten minste € 50,-.
7.4 Voor activiteiten zonder een opgegeven maximum aantal per Deelnemer, is het mogelijk om namens de Deelnemer twee contactpersonen op te geven. Voor activiteiten met een maximum aantal Deelnemers is het mogelijk om met één persoon per Deelnemer in te schrijven, tenzij op enig moment door BCM anders bericht wordt.
7.5 BCM is gerechtigd om aanmeldingen zonder volledige naam te verwijderen van de gastenlijst.
7.6 I.v.m. de doelstelling verwacht BCM dat gasten een zakelijke positie hebben. De deelname aan activiteiten is uitsluitend bedoeld voor zakelijke relaties.

Aanmeldvoorwaarden

8. Aansprakelijkheid

8.1 BCM en Deelnemers plaatsen foto’s en andere beeldregistraties van evenementen op social media, websites, e.d. Door deelname aan een evenement geeft de Deelnemer en geven de contactperso(o)n(en), hiervoor toestemming. BCM is niet aansprakelijk voor enige schade die en/of enig nadeel dat door welke Deelnemer en/of contactpersoon wordt geleden.
8.2 BCM organiseert haar activiteiten immer op locaties van derden en kent zelf geen eigen locatie(s). Deelnemers en contactperso(o)n(en), dienen zich ervan bewust te zijn dat BCM generlei wijze en/of in ieder geval geen overheersende zeggenschap en/of volledige bekendheid heeft met de aard, inrichting en/of toestand van de locatie(s). BCM is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard en/of omvang dan ook, geleden door Deelnemers en/of contactperso(o)n(en) en/of derden. Aansprakelijkheid voor letselschade, schade aan persoonlijke eigendommen, vermissing van goederen danwel welke schade dan ook, gesteld geleden door Deelnemers en/of contactperso(o)n(en) en/of derden, wordt derhalve immer uitgesloten.
8.3 Gelet op het bepaalde in art. 8.2 van deze algemene voorwaarden adviseert BCM de Deelnemer en/of zij die namens de Deelnemer aan activiteiten deelnemen, om zoveel mogelijk na te gaan of risico van welke aard en/of omvang dan ook, van deelname aan activiteiten, gedekt is door een door Deelnemer en/of contactperso(o)n(en) afgesloten verzekering.

Download pdf Algemene Voorwaarden